Naiset vuorosoutu yleinen (mukana SM)
1) Laura Partanen SU-41 (12), Sofia Sopanen Savonlinnan uimaseura (1), 06:40:13, 2) Maija Jurvanen Kangasniemi (1), Laura Hokkanen Kangasniemi (1), 07:57:54