Sekasarja vuorosoutu yli 50 v. (mukana SM)
1) Esa Kilpeläinen Hamina (28), Johanna Kilpeläinen Hamina (26), 05:45:57