Sekasarja vuorosoutu yli 70 v. (mukana SM)
1) Esko Koponen Team Koposet (32), Helmi Koponen Team Koposet (17), 07:15:37